لوگو شرکت نامی گستر شیمیایی مامطیر

صنایع نفت و گاز

سیلیکاژل

سیلیکاژل نوع H و WS از طریق ایجاد پیوند هیدروژنی با مولکولهای آب به عنوان جاذب رطوبت گاز در واحدهای فرآوری و پالایش گاز به کار برده می شود.
مدل ها